E–pub Apropierea

  • Mass Market Paperback
  • 224
  • Apropierea
  • Marin Mălaicu-Hondrari
  • Romanian
  • 24 July 2020
  • null

Marin Mălaicu-Hondrari ó 5 Download

Free read Æ PDF, eBook or Kindle ePUB free ó Marin Mălaicu-Hondrari Download Apropierea ì PDF, eBook or Kindle ePUB free Apropierea a fost nominalizat la Premiile Radio România Cultural 2011 şi a fost finalist la Premiile Observator Cultural 2011Trei poeţi români fac un legămînt fiecare va călători prin lume timp de cinci ani în căutarea izvoarelor Poeziei Acesta este punctul de plecare al une. Asta e o carte dup care am sim it nevoia s tac mult Mai exact nici acum nu prea pot s vorbesc a a c mai tac pu in

Read Apropierea

Apropierea

Free read Æ PDF, eBook or Kindle ePUB free ó Marin Mălaicu-Hondrari Download Apropierea ì PDF, eBook or Kindle ePUB free E schimbă radical perspectiva Alte istorii trec în prim plan – emigrare legături adulterine călătorii în căutarea marii iubiri poveşti de dragoste adevărată Marin Mălaicu Hondrari cultivă artă suspansului într un roman de dragoste în care nu există personaje secundar. 35Literatura rumu ska w iberoameryka skim stylu Mi o do muzyki literatury i poezji Bohema artystyczna mi o na odleg o Andaluzja nocne spacery ulicami miasta i du o du o my li Do nier wna jest to ksi ka S w niej takie fragmenty od kt rych nie mog am si oderwa ale by y te takie kt re gdyby zosta y wykre lone nie spowodowa yby wyra nego dla niej ubytku Cz ksi ki oceni abym 55 cz 15 inne cz ci po prostu 35 Blisko to opowie o kilku ludziach kt rych oczami patrzymy na pewne wydarzenia w kt rych pr dzej czy p niej ich losy si schodz Podzielona na kilka cz ci tytu owanych imionami narrator wbohater w ksi ka ta przypomina swoj konstrukcj puzzle odkrywane nie po kolei z r nych stron o r nych zabarwieniach emocjonalnych Nie znajdziemy tu ci g o ci fabularnej cho analizuj c historie bohater w po zako czeniu lektury mo emy spr bowa poszczeg lne sytuacje u o y na linii czasowej Mamy kobiety i m czyzn i co dziwne bo autor jest m czyzn to jednak perspektywy kobiet czyta o mi si lepiej i mam wra enie e wypad y one bardziej realistycznie Jedyn m sk perspektyw z kt r dobrze mi si przebywa o by a perspektywa Adriana Rumuna ch opaka szale czo i z wzajemno ci zakochanego w m atce Opowie o ich uczuciu skomplikowanej relacji perspektywie jego i jej to by a w a nie ta cz ksi ki kt r trzyma a mnie przy niej najmocniej Najch tniej wyci abym z tej ksi ki inne cz ci np perspektyw Lidii kt ra w og le mnie nie zainteresowa a i zasugerowa a autorowi rozwin ten w tekRozumiem zamys autora na konstrukcj powie ci Rozumiem ten brak chronologii wydarze i zmieniaj cych si narrator w Ka e to przewarto ciowa dotychczasowe spojrzenie na sytuacj kt r ju obserwowali my Pozwala pozna r ne perspektywy a w a ciwie spojrze na ten skrawek ycia Adriana z r nych stron I sama nie wiem czy finalnie ta forma si broni bo mimo e jest co przyci gaj cego w tej przeplatance to nie jest ona te pozbawiona wad czasem zale no ci mi dzy bohaterami wydaj si nieprawdopodobne i zbyt naci gane niekt re cz ci nic nie wnosz do fabu y i s najzwyczajniej w wiecie nudne przez co ksi ka nie trzyma uwagi czytelnika r wnomiernie na niekt re czeka si zbyt d ugo przez co ma si wra enie e czyta si co bez zwi zku Z drugiej jednak strony wspominam t ksi k z czu o ci szczeg lnie gdy my l o relacji Adriana i Marii ale te o Danie Patrz c na ok adk tej ksi ki pami tam namacalny klimat jaki utworzy a w mojej g owie melancholijny kameralny miejski Podoba o mi si to co autor robi z literatur jazzem miastem wplataj c te elementy w przedstawiony wiat tworz c z nich subtelny niespieszny oryginalny nastr jFinalnie zatem ca o ciowo jestem bardziej na tak bo niekt re rozdzia y s tak dobre e zdecydowanie przechylaj bilans korzy ci do ryzyka na stron korzy ci Mapp and Lucia y te takie kt re gdyby zosta Ablak zsiráf Képes gyermeklexikon y wykre lone nie spowodowa Simply Drums yby wyra nego dla niej ubytku Cz ksi ki oceni abym 55 cz 15 inne cz ci po prostu 35 Blisko to opowie o kilku ludziach kt rych oczami patrzymy na pewne wydarzenia w kt rych pr dzej czy p niej ich losy si schodz Podzielona na kilka cz ci tytu owanych imionami narrator wbohater w ksi ka ta przypomina swoj konstrukcj puzzle odkrywane nie po kolei z r nych stron o r nych zabarwieniach emocjonalnych Nie znajdziemy tu ci g o ci fabularnej cho analizuj c historie bohater w po zako czeniu lektury mo emy spr bowa poszczeg lne sytuacje u o Harleys Angels y na linii czasowej Mamy kobiety i m czyzn i co dziwne bo autor jest m czyzn to jednak perspektywy kobiet czyta o mi si lepiej i mam wra enie e wypad Agent Sellar y one bardziej realistycznie Jedyn m sk perspektyw z kt r dobrze mi si przebywa o by a perspektywa Adriana Rumuna ch opaka szale czo i z wzajemno ci zakochanego w m atce Opowie o ich uczuciu skomplikowanej relacji perspektywie jego i jej to by a w a nie ta cz ksi ki kt r trzyma a mnie przy niej najmocniej Najch tniej wyci abym z tej ksi ki inne cz ci np perspektyw Lidii kt ra w og le mnie nie zainteresowa a i zasugerowa a autorowi rozwin ten w tekRozumiem zamys autora na konstrukcj powie ci Rozumiem ten brak chronologii wydarze i zmieniaj cych si narrator w Ka e to przewarto ciowa dotychczasowe spojrzenie na sytuacj kt r ju obserwowali my Pozwala pozna r ne perspektywy a w a ciwie spojrze na ten skrawek The Improvement of Psycho Analysis ycia Adriana z r nych stron I sama nie wiem czy finalnie ta forma si broni bo mimo e jest co przyci gaj cego w tej przeplatance to nie jest ona te pozbawiona wad czasem zale no ci mi dzy bohaterami wydaj si nieprawdopodobne i zbyt naci gane niekt re cz ci nic nie wnosz do fabu Brians Destruction y i s najzwyczajniej w wiecie nudne przez co ksi ka nie trzyma uwagi czytelnika r wnomiernie na niekt re czeka si zbyt d ugo przez co ma si wra enie e czyta si co bez zwi zku Z drugiej jednak strony wspominam t ksi k z czu o ci szczeg lnie gdy my l o relacji Adriana i Marii ale te o Danie Patrz c na ok adk tej ksi ki pami tam namacalny klimat jaki utworzy a w mojej g owie melancholijny kameralny miejski Podoba o mi si to co autor robi z literatur jazzem miastem wplataj c te elementy w przedstawiony wiat tworz c z nich subtelny niespieszny oryginalny nastr jFinalnie zatem ca o ciowo jestem bardziej na tak bo niekt re rozdzia La conspiration des dieux, IV : L'ultime trahison y s tak dobre e zdecydowanie przechylaj bilans korzy ci do ryzyka na stron korzy ci

Free read Æ PDF, eBook or Kindle ePUB free ó Marin Mălaicu-Hondrari

Free read Æ PDF, eBook or Kindle ePUB free ó Marin Mălaicu-Hondrari Download Apropierea ì PDF, eBook or Kindle ePUB free I poveşti în care biografiile celor trei se transformă pe nesimţite din realitate în ficţiune Personajele recognoscibile scapă mereu din mîna cititorului modificîndu şi traseele şi profilul camuflîndu se cu abilitate Cînd firele par unite o bruscă răsturnare de situaţi. SUPERB punct