සමාජ සමීක්ෂණ 1 මනුෂ්‍ය ප්‍රේතයන් සමග කළ දුෂ්කර ක්‍රියාවක් සහ තවත් සමාජ සමීක්ෂණ E–pub Download

DOWNLOAD â CURRENCYCONVERTOR.CO Ã මහාචාර්ය නන්දසේන රත්නපාල

CHARACTERS Ì සමාජ සමීක්ෂණ 1 මනුෂ්‍ය ප්‍රේතයන් සමග කළ දුෂ්කර ක්‍රියාවක් සහ තවත් සමාජ සමීක්ෂණ ?නුභාවිත අත්දැකීම් ආශ්‍රයෙන් සකච්ඡා කරන කෘතියකි මෙම අපූර්ව මිනිසුන්ගේ ලෝකයෙහි ගිලෙමින් මෙහි කතුවරයා ඔවුන්ගේ සැබෑ රුව ගුණ හඳුනා ගත්තෙකි ස්‍රී ජයවර්ධනපුර සරසවියේ සම්මානිත මහාචාර්ය නන්දසේන රත්නපාල මෙමම් සමාජ සමීක්ෂණ තුළින් පාඨකයාට ලබා දෙන දැනුම සහ අනුභූතිය වැදගත්ය රසවත්ය ආචාර්ය දයා අමරසේකර පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය.

READ & DOWNLOAD සමාජ සමීක්ෂණ 1 මනුෂ්‍ය ප්‍රේතයන් සමග කළ දුෂ්කර ක්‍රියාවක් සහ තවත් සමාජ සමීක්ෂණසමාජ සමීක්ෂණ 1 මනුෂ්‍ය ප්‍රේතයන් සමග කළ දුෂ්කර ක්‍රියාවක් සහ තවත් සමාජ සමීක්ෂණ

CHARACTERS Ì සමාජ සමීක්ෂණ 1 මනුෂ්‍ය ප්‍රේතයන් සමග කළ දුෂ්කර ක්‍රියාවක් සහ තවත් සමාජ සමීක්ෂණ පසු කවරයේ හැඳින්වීමසමාජ සමීක්ෂණ පිළිබඳ උනන්දුව තුළින් අප ජීවත්වන සමාජ පරිසරය ගැඹුරින් තේරුම් ගැනීමට අද බොහෝ අය තුළ දැඩි උනන්දුජනක තත්වයක් දැකිය හැකිය සිඟන්නන් ගණිකාවන් ගැට කපන්නන් මිනිස් වෙසින් සිටින අධමයන් ව්‍යාජ වට්ටෝරු වෙදුන් කපටි මන්ත්‍රකරුවන් ආදී හැමම අපගේ සමාජයෙහි ප්‍රභල භූමිකාවක් ඉටු කරති ඔවුන්ගේ අදෘශ්‍යම?.

DOWNLOAD â CURRENCYCONVERTOR.CO Ã මහාචාර්ය නන්දසේන රත්නපාල

CHARACTERS Ì සමාජ සමීක්ෂණ 1 මනුෂ්‍ය ප්‍රේතයන් සමග කළ දුෂ්කර ක්‍රියාවක් සහ තවත් සමාජ සමීක්ෂණ ?න කාර්යභාරය ද මතුපිටින් පෙනෙන ස්වරූපය ඉක්මවා පවතී නූතන මිනිසා තම ජීවිත ගමනේ විවිධ ආපදාවන් අවශ්‍යතාවන් ඉදිරියෙහි මේ කවර හෝ පුද්ගල්යෙකුට කොටු වෙයි කවර හෝ අත්දැකීමක් ලබමින් සිටී සමාජය නම් ප්‍ර්ථුල ජාලයෙහි එලී පැටලී වෙළී සිටින අපි මේ අපූර්ව චර්ත කෙසේ අත් හරිමුද සැබැවින්ම අපට මොවුන් මගහැර ගිය හැකිද මෙම කෘතිය මෙම ප්‍රශ්නය ?.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Paperback
  • 226
  • සමාජ සමීක්ෂණ 1 මනුෂ්‍ය ප්‍රේතයන් සමග කළ දුෂ්කර ක්‍රියාවක් සහ තවත් සමාජ සමීක්ෂණ
  • මහාචාර්ය නන්දසේන රත්නපාල
  • Sinhala; Sinhalese
  • 05 March 2018
  • 9789555535281